AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL
Soro Allué. Fusteria i ebanisteria (www.fusteriaallue.com) és un domini de J.A. Allué Bollo i M. Bollo Lara C.B. amb CIF E25049651 i domicili al c / Alandir 3, 25005 Lleida.

ACCÉS USUARIS
L’accés i/o ús de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació dels condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada a Soro Allué. Fusteria i ebenisteria sota criteris de bona fe.

En cas de que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal als menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són titularitat de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal www.fusteriaallue.com, que inclou els continguts i elements gràfics, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Soro Allué. Fusteria i ebenisteria l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Soro Allué. Fusteria i ebenisteria explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Soro Allué. Fusteria i ebenisteria s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertanyi a Soro Allué. Fusteria i ebenisteria per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, inline linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Soro Allué. Fusteria i ebenisteria acord amb les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web www.fusteriaallue.com
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per a ús personal i privat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

RESPONSABILITAT AL RESPECTE DELS CONTINGUTS
Soro Allué. Fusteria i ebenisteria es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés al web, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

Soro Allué. Fusteria i ebenisteria no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des www.fusteriaallue.com.

DRET D’EXCLUSIÓ
Soro Allué. Fusteria i ebenisteria es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seu lloc web i / o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

GENERALITATS
Soro Allué. Fusteria i ebenisteria perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Soro Allué. Fusteria i ebenisteria no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Soro Allué. Fusteria i ebenisteria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Soro Allué. Fusteria i ebenisteria i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Soro Allué. Fusteria i ebenisteria, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Respondre les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i / o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

D’acord amb la LSSICE, Soro Allué. Fusteria i ebenisteria no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’un ús complet de la nostra pàgina web, rebre informació dels productes i/o serveis.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consenteix expressament que Soro Allué. Fusteria i ebenisteria realitzi les activitats i / o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ
S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
Soro Allué. Fusteria i ebenisteria no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. Únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant Soro Allué. Fusteria i ebenisteria presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a admin@fusteriaallue.com, indicant com assumpte “LOPD”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitacions del Tractament: implica marcar els tats personals conservats, amb la Finalitat de limitar el Tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L’usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECOPILEM
Obtenim informació mitjançant un formulari de contacte amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: nom i cognoms, correu electrònic, empresa i telèfon.

XARXES SOCIALS
Li comuniquem que el Soro Allué. Fusteria i ebenisteria pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de la pàgina de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

Soro Allué. Fusteria i ebenisteria tractarà les seves dades per tal d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant d’activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o de tercers i, en general, qualsevol dels continguts que Soro Allué. Fusteria i ebenisteria consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Soro Allué. Fusteria i ebenisteria es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de Soro Allué. Fusteria i ebenisteria, que li enviarà informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, Soro Allué. Fusteria i ebenisteria queda exempta de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. Soro Allué. Fusteria i ebenisteria ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

ENVIAMENT CV
En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per incloure-ho en els processos de selecció que hi pugui haver, després d’haver fet una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any. Un cop transcorregut aquest període, es suprimiran les dades per garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL
Soro Allué. Fusteria i ebenisteria es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

POLÍTICA DE COOKIES

ANTECEDENTS
En conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació amb la presentació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012 del 30 de març, l’informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de Soro Allué . Fusteria i ebenisteria (d’ara en endavant el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, li comuniquem que quan navegui pel lloc web vostè està prestant el seu consentiment per utilitzar-les.

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en un ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què vostè utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES
Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació. queden exemptes les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandades per l’usuari.

TIPUS DE COOKIES
a) Segons l’entitat que les gestioni, hi ha cookies pròpies (aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari) i cookies de tercers ( les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies).

b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les cookies de sessió (dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web), i les cookies persistents (les dades de les quals s’emmagatzemen en el terminal i poden ser tractades durant un període de temps definit pel responsable mateix del cookie).

c) Segons la finalitat per la qual tractin la informació que recopilen, les cookies poden ser:

 • Tècniques (necessàries per a l’ús del web i la prestació del servei contractat).
 • De personalització (que permeten a l’usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com ara l’idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.).
 • D’anàlisi (que recullen informació de l’ús que es realitza del web).
 • Publicitàries (que recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris).
 • D’afiliats (que permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les quals el lloc web estableix un contracte de filiació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB
Les cookies utilitzades al nostre lloc web són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, al tipus de navegador utilitzat, ia altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com seguir i analitzar l’activitat que porta a terme per millorar i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es fan servir per a la recollida d’aquestes dades.

La utilització de les cookies ofereix avantatges, com ara:

 • Facilita a l’usuari la navegació i l’accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web.
 • Estalvia a l’usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web.
 • Afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d’aquest lloc web, després de l’anàlisi corresponent de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

En accedir a la nostra web es comunicarà a l’usuari que si continua navegant, s’instal·laran diverses cookies de tercers en el seu navegador i que, per tant, consent la instal·lació d’aquestes cookies l’única finalitat de les quals serà registrar l’accés al nostre lloc web per a la realització d’estadístiques anònimes sobre les visites; aquesta informació es recopilarà de manera anònima. No cal acceptar la instal·lació d’aquestes cookies i es podrà navegar igualment per tot el web.

Cookies utilitzades per Soro Allué. Fusteria i ebenisteria:

a) Cookies de sessió:
_icl_visitor_lang_js y wpml_browser_redirect_test: cookies del sistema d’idiomes responsables d’identificar l’idioma del navegador de l’usuari per determinar l’idioma a mostrar (Caducitat: sessió)
wordfence_verifiedHuman: cookie utilitzada per oferir seguretat en navegar per la pàgina web (Caducitat: 1 dia)
wfvt_1797538902: Cookie de protecció contra atacs maliciosos (Caducitat: sessió)

b) Cookies analítiques:
_ga: Cookie relacionada amb Google Analytics. Emmagatzema un identificador de client únic i serveix per al control de les visites úniques, dades d’usuaris, campanyes (Caducitat: 2 anys)
_gat:Cookie relacionada amb Google Analytics. Es fa servir per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. (Caducitat: 10 minuts)
_gid:Cookie relacionada amb Google Analytics. Es fa servir per distingir els usuaris. (Caducitat: 24 hores)

 • Twitter, segons el que recull la seva política de privacitat i ús de cookies.
 • Facebook, segons el que recull la seva política de cookies.
 • Linkedin, segons el que recull la seva pàgina sobre l’ús de les cookies.
 • Google+ y Google Maps, segons el que recull la seva pàgina sobre quin tipus de cookies utilitzen.

REVOCACIÓ
En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador per acceptar o rebutjar totes les cookies, o bé seleccionar aquelles cookies la instal·lació de les quals admet i la instal·lació de les quals no admet. Per a aquesta finalitat haurà de seguir algun dels procediments següents depenent del tipus de navegador que utilitze:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox::
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad y iPhone:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no es pot garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços, com ara el Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment al menú Opcions a la secció de privacitat. (Per a més informació, consulteu l’ajuda del seu navegador).

DESACTIVACIÓ / ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES  
Per restringir o bloquejar les cookies, ha d’accedir a la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web instal·lin cap cookie al seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. Igualment, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin a l’equip. Recordeu que s’haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Recordeu també que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni com cal. Pot ser que algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs web. A més, rebutjar les cookies no vol dir que ja no vegi anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s’ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador té un mètode diferent per adaptar la configuració. Si cal, consulteu la funció d’ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les cookies al telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies a Internet pot consultar l’enllaç següent:  http://www.aboutcookies.org/

Tenint en compte com funcionen Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s’aplica especialment als casos en els quals la nostra pàgina web conté elements integrats, que són: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però que es mostren en el nostre lloc web o a través seu.

Per tant, ja cas que es trobi amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i que no estiguin numerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui, o bé que es posi en contacte directament amb aquest tercer per demanar-li informació sobre seus cookies (la finalitat i la durada de la cookies), i com ha garantit la privacitat.